Journal of Measurements in Engineering, Vol. 4, Issue 3

September 30, 2016, Pages (122-194), ISSN (Print) 2335-2124, ISSN (Online) 2424-4635

Sundar Akshay, P. V. Hancel, Singru Pravin, Vathsan Radhika
p. 122-132
PDF
Grzegorz Szczęśniak, Paulina Nogowczyk, Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny
p. 133-139
PDF
Bin Ren, Rujiang Hao, Shaopu Yang
p. 140-147
PDF
Li Lin, Zhou Sitong, Tan Luyang, Wang Dong
p. 148-155
PDF
V. Maskeliūnas, R. Maskeliūnas, A. Pauliukas, L. Ragulskis
p. 156-160
PDF
Pei-si Zhong, Yi Zheng, Kun-hua Liu
p. 161-166
PDF
Xiang Liu, Liguo Liu, Baoyong Sun, Bingyue Li, Xuefeng Ke
p. 167-172
PDF
Yu-long Hua, Xiao-zhou Zheng, Bao-shan Chi, Wei Sun
p. 173-182
PDF
V. Maskeliūnas, R. Maskeliūnas, Paškevičius P., L. Ragulskis
p. 183-187
PDF
Khodabandehlou Ashkan, Saleh Haghgou Vahid
p. 188-194
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica