Journal of Vibroengineering, Vol. 25, Issue 1

February 15, 2023, Pages (1-225), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Qiang Wang, Zhikai Xing, Yongbao Liu, Mo Li
p. 1-14
PDF
Hui Song, Jitao Chen, Haiyan Song
p. 15-25
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Lijie Jiang, Hongchao Wang, Wenliao Du
p. 26-41
PDF
Yanfang Han, Baozhu Li, Yingkun Huang, Liang Li
p. 42-52
PDF
Vibration control, generation and harvesting
Chunjiang He, Chao Lin
p. 53-68
PDF
Seismic engineering and applications
Nan Jiang, Yongsheng Jia, Yingkang Yao, Jinshan Sun, Zhongwei Cai, Yuqi Zhang, Tingyao Wu
p. 69-85
PDF
Dongmei You, Feng Gao, Hangchen Lin, Hangling Chen
p. 86-100
PDF
Hao Li, Yuanqing Xu, Hongjie Zhang, Shiyun Qi
p. 101-119
PDF
Changshun Hao, Yongjun Ni, Baodong Liu, Bing Han, Hui Jiang
p. 120-142
PDF
Vibration in transportation engineering
Dinh Duy Le, Huu Nhan Tran
p. 143-155
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Erxu Wang, Lu Liu, Haitao Jia, Jiangtao Wang, Yaohua Xu, Xin Xie
p. 156-170
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Zhi Yong Tian, Yong Qiang Zhao, Zhe Hui Li, Shi Liu, Da Hai Wang
p. 171-188
PDF
Pengyuan Qiu, Ning Zhao, Yanjun Peng, Yanhu Lin
p. 189-208
PDF
Dávid Sipos, Marcell Ferenc Treszkai, Dániel Feszty
p. 209-225
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica