Journal of Vibroengineering, Vol. 24, Issue 3

May 15, 2022, Pages (394-614), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Eman A. N. Al-Lehaibi
p. 394-404
PDF
Zhigang Zhang, Huan Wang, Shuaishuai Ge, Ming Li
p. 405-415
PDF
Ruizhi Shu, Jinghua Ma, Jin Huang, Shuaishuai Ge, Benyuan Fu, Rulong Tan, Zheng Zou
p. 416-434
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Xianqiang Wang, Duo Liu, Jiandong Zhang, Yubo Jiao
p. 435-452
PDF
Xing Yuan, Huijie Zhang, Hui Liu
p. 453-467
PDF
Azeddine Ratni, Djamel Benazzouz
p. 468-480
PDF
Vibration control, generation and harvesting
He Zhu, Hong Nie, Xiaohui Wei, Ming Zhang
p. 481-500
PDF
Hao Zhang, Zhonghan Sun, Yujun Fu, Qingkai Han
p. 501-520
PDF
Seismic engineering and applications
Shuang Zhao, Xiangyao Meng, Danni Gu, Cean Guo, Xiannan Wang, Jian Zhang
p. 521-536
PDF
Vibration in transportation engineering
Peicheng Shi, Kangji Liu, Kehang Shi
p. 537-549
PDF
Flow induced structural vibrations
Yu Ru Feng, Jun Li Wang, Jin Yang Li
p. 550-566
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Xinxin Deng, Zhiming Wang
p. 567-576
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Hongyu Tang, Ou Sha, Zhenli Yang, Dezhi Xu
p. 577-590
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Wenyong Guo, Jianggui Han, Hantao Chen, Li Yu, Zhe Wu
p. 591-603
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Xintao Zhou, Yahui Cui
p. 604-614
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica