Journal of Vibroengineering, Vol. 23, Issue 5

August 15, 2021, Pages (1065-1314), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Shengdong Zhang, Xiuying Yang, Yong Jin
p. 1065-1078
PDF
Shuiyuan Wu, Ping He, Xiansheng Gong
p. 1079-1094
PDF
Vitalii Yanovych, Pavel Žitek, Hamed Hashemi-Dezaki, Yurii Polievoda
p. 1095-1108
PDF
Sushil Doranga, Christine Wu
p. 1109-1128
PDF
Cong Li, Guolai Yang, Qingbo Yu, Quanzhao Sun
p. 1129-1137
PDF
N. Y. P. Vo, T. D. Le
p. 1138-1147
PDF
Renqiang Jiao, Vanliem Nguyen, Jianrun Zhang
p. 1148-1159
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Ying Wang, Mingxuan Liang, Xiangwei Wu, Lijuan Qian, Li Chen
p. 1160-1170
PDF
Yongqi Chen, Yang Chen, Qinge Dai
p. 1171-1183
PDF
Vibration generation and control
Bo Zhang, Jinglong Han, Ruiqun Ma
p. 1184-1195
PDF
Sasan Farhadi, Marco Civera
p. 1196-1206
PDF
Flow induced structural vibrations
Xu Zhang, Zituo Wang, Wei Li
p. 1207-1218
PDF
Huajie Zou, Qiongyan Shi, Huhai Cai, Jiang Liu
p. 1219-1229
PDF
Muhammad Roshan Yousaf, Yongfu Lei, Mingshui Li
p. 1230-1243
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Jing Xia, Hantao Chen, Wenyong Guo, Jianggui Han
p. 1244-1253
PDF
Fan Chen, Xiaoyu Zhang
p. 1254-1266
PDF
Marcell Ferenc Treszkai, Balázs Vehovszky, Dániel Feszty
p. 1267-1277
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Xuchu Jiang, Hu Zhang, Biao Zhang, Ying Li
p. 1278-1292
PDF
Xigui Wang, Siyuan An, Yongmei Wang, Jie Tang, Jiafu Ruan
p. 1293-1314
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica