Journal of Vibroengineering, Vol. 23, Issue 3

May 15, 2021, Pages (512-769), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Shuiyuan Wu, Xiansheng Gong, Ping He
p. 512-527
PDF
Yongjun Hou, Rui Zou, Pan Fang, Youping Liu, Hong Peng, Yinkai He
p. 528-541
PDF
Xin Liao, Xiaojuan Sun, Hu Wang
p. 542-558
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Mingyue Yu, Xiang Pan, Zhigang Feng, Minghe Fang
p. 559-571
PDF
Krishna Reddy G, Venkatesham B, Rami Reddy G
p. 572-586
PDF
Xiang Pan, Mingyue Yu, Guanglei Meng, Wangying Chen
p. 587-602
PDF
Hongwei Zhang, Xin Wang, Qiaorong Zhao, Taotao Li
p. 603-618
PDF
Vibration generation and control
Jingjun Gu, Tong Tong, Dishan Huang, Ming Li
p. 619-631
PDF
Seismic engineering and applications
Hui Yang, Wang Zhou, Xueliang Jiang, Fan Wenchen, Lei Yu
p. 632-646
PDF
Muhammad Akbar, Pan Huali, Akin-Adewale Adedamola, Ou Guoqiang, Azka Amin
p. 647-674
PDF
Hao Wang, Hongrun Wang, Yang Xu
p. 675-686
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Yongmei Wang, Xigui Wang, Baixue Fu, Jiafu Ruan, Siyuan An
p. 687-707
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Yongmei Wang, Xigui Wang, Baixue Fu, Jiafu Ruan, Siyuan An
p. 708-727
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Zhe Cao, Jingzhuo Shi, Bo Fan
p. 728-743
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Nabeel Alshabatat, Koorosh Naghshineh
p. 744-758
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Guntis Strautmanis, Gennadiy Filimonikhin, Mareks Mezitis, Alexander Gorbenko, Valentina Strautmane, Zura Sansyzbajeva
p. 759-769
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica