Journal of Vibroengineering, Vol. 24, Issue 8

December 31, 2022, Pages (1378-1594), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Victor P. Lapshin
p. 1378-1395
PDF
Hongxi Li, Enhui Zhou, Chusheng Liu, Ling Shen, Zixin Yin
p. 1396-1410
PDF
Xingdou Jia, Shen Wang, Xiaoqiang Yan, Wenhao Yang
p. 1411-1427
PDF
Vibration control, generation and harvesting
Wenxi Liu
p. 1428-1444
PDF
Seismic engineering and applications
Zhonghu Gao, Weigang Sun
p. 1445-1460
PDF
Shoufeng Liu, Jian Zhang
p. 1461-1470
PDF
Duo Wu
p. 1471-1485
PDF
Modal analysis and applications
Duo Wu
p. 1486-1501
PDF
Gaagaia Djamel Edinne, Younes Ramdane, Ouelaa Nouredine, Boutasseta Nadir
p. 1502-1511
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Vladimirs Nikishins, Ivans Grinevichs, Igors Scukins
p. 1512-1524
PDF
Xiaofang Shen, Kefei Liu, Chao Yang, Haibo Zhang
p. 1525-1540
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Fang Ding, Aiguo Wang, Qianbin Zhang
p. 1541-1555
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Dongbing Yuan, Yue Zhang
p. 1556-1567
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Xuejuan Niu, Ke Niu, Hongjie Zhang, Qinghai Chen
p. 1568-1577
PDF
Lixin Zhang, Jiafu Ruan, Zongliang Jiang, Xigui Wang
p. 1578-1592
PDF
Wenliao Du, Xukun Hou, Hongchao Wang
p. 1593-1593
PDF
Hongyan Gu, Huimin Liang, Guoyun Tong, Fang Liu, Yu Liu, Xing Liu, Zhen Jia
p. 1594-1594
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica