Journal of Vibroengineering, Vol. 24, Issue 5

August 15, 2022, Pages (806-1015), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Hanning Mo, Chen Qiu, Shangping Li, Shaochun Ma
p. 806-823
PDF
Xiaochan Liu, Yunxiao Wang, Xiuli Zhang, Hui Tian, Fan Yu
p. 824-835
PDF
Hongxi Li, Chusheng Liu, Enhui Zhou, Ling Shen
p. 836-847
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Mingquan Qiu, Zebo Zhao
p. 848-861
PDF
Tao Zhang, Yongqi Chen, Yang Chen
p. 862-870
PDF
Hongbo Wei, Bingbo Wang, Xinbin Wang, Xin Wang, Xiaofei Zhao
p. 871-884
PDF
Seismic engineering and applications
Jinjin Ge, Ying Xu
p. 885-903
PDF
Renyou Ruan, Zhenxue Pan, Xingzhou Wang, Wangmei Zhan
p. 904-920
PDF
Vibration in transportation engineering
Muhammad Iqbal Haikal Othman, Abdul Malek Abdul Wahab, Muhamad Sukri Hadi, Noraishah Mohamad Noor
p. 921-935
PDF
Yingjie Liu, Dawei Cui
p. 936-951
PDF
Flow induced structural vibrations
Bo Song, Chenhu Lu, Bang Li, Peng Wang, Naigang Chen
p. 952-965
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Yuxin Yang, Peng Liu, Haojie Li, He Zhang
p. 966-982
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Junjian Hou, Li Zeng, Dengfeng Zhao, Yudong Zhong
p. 983-1001
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Yongmei Wang, Jingyu Song, Zugen Yan, Xigui Wang, Chen Li
p. 1002-1015
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica