Journal of Vibroengineering, Vol. 24, Issue 6

September 30, 2022, Pages (1016-1199), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Faxian Jia, Nabamita Deb, Guna Sekhar Sajja
p. 1016-1026
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
A. Anwarsha, T. Narendiranath Babu
p. 1027-1055
PDF
Jun Gu, Fei Zhao, Yao Zhang
p. 1056-1071
PDF
Vibration control, generation and harvesting
Feng Xiong, Yan Li, Chunyu Wang
p. 1072-1081
PDF
Khurram Shehzad, Charles Nutakor, Jussi Sopanen, Azhar Hussain, M. Saad Fasih
p. 1082-1097
PDF
Seismic engineering and applications
Jiayong Niu, Qiang Xie, Xuhao Zhang, Jianjing Zhang, Bo Xiang
p. 1098-1115
PDF
Modal analysis and applications
Hongyuan Zhang, Haiyu Feng, Xiaomei You, Tianyu Zhao
p. 1116-1138
PDF
Vibration in transportation engineering
Chengjie Wei, Zhonghua Mu, Mohammed Wasim Bhatt
p. 1139-1147
PDF
Flow induced structural vibrations
Qingrui Yu, Jinhai Hu, Yingsan Geng, Xiangyi Zhang, Yayun Tang
p. 1148-1161
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Ruiqun Ma, Bo Zhang, Jinglong Han
p. 1162-1173
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Hui Song, Kai Gu, Xiaodong Zheng
p. 1174-1187
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Quan Shi, Yue Dong, Banglong Li, Cangsong Zhou
p. 1188-1199
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica