Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 5

August 15, 2019, Pages (1241-1509), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Yingfeng Wu, Qingsi Cheng, Guolai Yang, Jinsong Dai
p. 1241-1250
PDF
Qiong Wang, Xuejun Li, Kexiang Wei, Mian Jiang
p. 1251-1259
PDF
Shaona Liu, Fuhao Liu
p. 1260-1270
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Yongqi Chen, Qinge Dai, Yang Chen
p. 1271-1281
PDF
Shuangxi Jing, Zhipeng Luo, Junfa Leng, Zhiyang Wang
p. 1282-1295
PDF
Kuo Chi, Jianshe Kang, Rui Tong, Xinghui Zhang
p. 1296-1307
PDF
Xin Wang, Liang Li, Xiaofei Zhao
p. 1308-1321
PDF
Guozeng Liu, Jianmin Zhao, Haiping Li, Xin Zhang
p. 1322-1329
PDF
Vibration generation and control
Liang Zhao, Yu-Ping Wu
p. 1330-1341
PDF
Seismic engineering and applications
Aijun Chen, Feng Cheng, Di Wu, Xianyuan Tang
p. 1342-1352
PDF
Changxi Huang, Xinghua Wang, Hao Zhou, Yan Liang
p. 1353-1372
PDF
Nonlinearity and numerical simulation applications in geotechnical engineering
Ran Li, Dingli Zhang, Qian Fang, Ao Li, Xuefei Hong, Xuebo Ma
p. 1373-1387
PDF
Vibration in transportation engineering
Qiang Zhao, Baoquan Zhu
p. 1388-1404
PDF
D. Easu, A. Siddharthan, R. Amrutha
p. 1405-1413
PDF
Sofia W. Alisjahbana, Ade Asmi, Safrilah, Jouvan Chandra Pratama Putra, Buntara S. Gan, Irene Alisjahbana
p. 1414-1425
PDF
Maciej Kozłowski
p. 1426-1440
PDF
Flow induced structural vibrations
Kaikai Luo, Yong Wang, Houlin Liu, Jie Chen, Yu Li, Jun Yan
p. 1441-1455
PDF
Zhenjun Gao, Chaoqun Hu, Jianrui Liu, Feng Hong
p. 1456-1471
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Fangzheng Wang, Lei Yan, Jiang Xiao, Lei Fan
p. 1472-1482
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Chelliah Muniyandi, Suresh Kumar Rajagopal
p. 1483-1509
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica