Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 8

December 31, 2019, Pages (2025-2295), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Bing Chen, Jiwei Yan, Wei Mo, Chuanlei Xu, Lijie Zhang, Kumar K Tamma
p. 2025-2038
PDF
Xia Chen, Tong Wen, Haoxing Tang
p. 2039-2049
PDF
Biao Xiao, Xiaoqiang Yan
p. 2050-2063
PDF
Pavlo V. Krot
p. 2064-2081
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Zair Mohamed, Rahmoune Chemseddine, Benazzouz Djamel, Ratni Azeddine
p. 2082-2095
PDF
Jiaquan Wu, Hongyan Li, Fei Ye, Kun Ma
p. 2096-2105
PDF
Bo Wu, Songlin Feng, Guodong Sun, Liang Xu, Chenghan Ai
p. 2106-2120
PDF
Yaolong Li, Hongru Li, Bing Wang, He Yu
p. 2121-2139
PDF
Qingwei Xia, Yanyan Liu, Yu Lu, Shuhao Cao, Hanfei Zhang, Shiwei Ma
p. 2140-2147
PDF
Xin Zhang, Jianmin Zhao, Hongzhi Teng, Guozeng Liu
p. 2148-2158
PDF
Vibration generation and control
Lisy E. R., M. Nandakumar, Anasraj R.
p. 2159-2179
PDF
Seismic engineering and applications
Gholamreza Legzian, Behrokh Hosseini Hashemi, Mahmood Hosseini
p. 2180-2195
PDF
Sajad Esmaielzadeh, Hassan Ahmadi, Seyed Abbas Hosseini
p. 2196-2215
PDF
Mohsen Ali Shayanfar, Mohammad Ali Barkhordari, Mostafa Mahmoudi, Ehsan Jahani
p. 2216-2227
PDF
Nonlinearity and numerical simulation applications in geotechnical engineering
Ping Wang, Tao Feng, Yongjian Zhu, Weijian Yu
p. 2228-2241
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Dorota Czopek, Jerzy Wiciak
p. 2242-2249
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Xiao-Bo Wang, Feng Jiao, Chong-Yang Zhao
p. 2250-2259
PDF
Hongyu Zhang, Wenyong Guo, Jianggui Han, Hantao Chen
p. 2260-2272
PDF
Fractional dynamics and applications
Minghui Chu, Chi Xu, Jizheng Chu
p. 2273-2285
PDF
Dynamics of smart and functionally graded materials
Yu Xu, Zhifu Cao, Dong Jiang
p. 2286-2295
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica