Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 2

March 31, 2015, Pages (554-1050), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Su-Jeong Lee, Lawrence Kulinsky, Byungho Park, Seung Hwan Lee, Jin Ho Kim
p. 554-561
PDF
Huiqun Yuan, Mingxuan Liang, Yingying Cai
p. 562-573
PDF
Feng Li, Yumo Qin, Linshan Ge, Zhao Pang, Shaokang Liu, Donglong Lin
p. 574-586
PDF
Ming Zhang, Rui Jiang, Hong Nie
p. 587-601
PDF
Yingchang Duan, Jianping Wang, Fei Shao, Yawen Liu
p. 602-619
PDF
Yu Zhang, Guohua Sun, Teik C. Lim, Liyang Xie
p. 620-642
PDF
Junzhou Huo, Hanyang Wu, Wei Sun, Jing Chen, Liping Wang
p. 643-654
PDF
David Afolabi, Ka Lok Man, Hai-Ning Liang, Sheng-Uei Guan, Tomas Krilavičius
p. 655-661
PDF
Wanfu Zhang, Jiangang Yang, Chun Li, Ren Dai, Ailing Yang
p. 662-673
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Jin Mao, Zhongming Xu, Zhifei Zhang, Yansong He, Shu Li
p. 674-681
PDF
Zhe Cheng
p. 682-694
PDF
Sheng Hong, Zheng Zhou, Chen Lu, Baoqing Wang, Tingdi Zhao
p. 695-704
PDF
Haiping Li, Jianmin Zhao, Wenyuan Song, Hongzhi Teng
p. 705-719
PDF
Juan Xu, Jianjun Zhang, Ziqi Huang, Liping Wang
p. 720-732
PDF
Mingyue Yu, Feng Tian
p. 733-742
PDF
Bin Fan, Lei Hu, Niaoqing Hu
p. 743-756
PDF
Vibration generation and control
Liangliang Chen, Changsheng Zhu, Meng Wang, Kejian Jiang
p. 757-775
PDF
Seismic engineering
Jing Zhou, Wei Mao, Cai Jian
p. 776-791
PDF
Biao Wei, Tianhan Yang, Lizhong Jiang
p. 792-801
PDF
Zhuang Haiyang, Hu Zhonghua, Chen Guoxing
p. 802-815
PDF
Qiang Han, Jianian Wen, Xiuli Du
p. 816-826
PDF
Liyan Wang, Guoxing Chen, Peng Gao, Shangkun Chen
p. 827-840
PDF
Wu-Sheng Zhao, Wei-Zhong Chen
p. 841-858
PDF
Modal analysis
Ya-hui Wang
p. 859-869
PDF
Kaipeng Zhang, Dongyan Shi, Xiaoyan Teng, Yunke Zhao, Qian Liang
p. 870-882
PDF
Vibration in transportation engineering
Zhengchao Xie, Pak Kin Wong, Jing Zhao, Tao Xu
p. 883-904
PDF
Qingyuan Xu, Xiaoping Chen, Bin Yan, Wei Guo
p. 905-916
PDF
Dafang Wu, Yuewu Wang, Ying Pu, Lan Shang, Zhentong Gao
p. 917-927
PDF
Tongqun Ren, Liang He, Dazhi Wang, Junsheng Liang, Meiling Hui
p. 928-938
PDF
Flow induced structural vibrations
Wei Zhang
p. 939-948
PDF
V. Augutis, D. Vainilavičius, M. Malcius
p. 949-956
PDF
Ya-juan Hao, Ming-ming Gong, Ai-min Yang
p. 957-966
PDF
Maotao Zhu, Kuan Wang, Pengfei Zhang, Zhijun Li
p. 967-977
PDF
Renyuan Wu, Zhencai Zhu, Guohua Cao
p. 978-987
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Wojciech Sochacki, Piotr Rosikoń, Sandra Topczewska
p. 988-994
PDF
Vincentas Veikutis, Tomas Budrys, Algidas Basevicius, Saulius Lukosevicius, Rymante Gleizniene, Ramunas Unikas, Darijus Skaudickas
p. 995-1003
PDF
Shana Smith, Gregory C. Smith, Ji-Liang Lee
p. 1004-1016
PDF
Qiang Yao, Xingguo Yang, Hongtao Li
p. 1017-1036
PDF
Oscillations in electrical engineering
Hongtao Wang, Dongyu Shi, Shijie Zheng
p. 1037-1050
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica