Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 5

August 15, 2015, Pages (2108-2742), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Rafael Alfonso Figueroa Díaz, Jorge Enrique Aguirre Romano, Pedro Cruz Alcantar, Ismael Murillo Verduzco, Manuel Herrera Sarellano
p. 2108-2120
PDF
Yu Wang, Qin Zhou, Baolin Liu, Zhijun Li, Mingxin Huang
p. 2121-2131
PDF
Guofang Nan, Yuanlu Zhang
p. 2132-2142
PDF
Qiang Chen, Shuyun Chen, Xiaoya Gao, Yingjun Wang
p. 2143-2154
PDF
Teik-Yik Lee, Lu-Ean Ooi, Zaidi Mohd Ripin
p. 2155-2166
PDF
Xiaojun Shao, Hongsheng Huang, Lina Hong, Xiaoya Gao, Hongxiao Chao, Xin Cao
p. 2167-2177
PDF
V. G. Berezyuk, S. B. Kuzembayev, K. T. Sherov, M. R. Sikhimbayev, M. K. Alyzhanov, S. A. Mishnev, A. B. Mazdubay, I. I. Grinevich, A. K. Sherov, D. R. Sikhimbayeva
p. 2178-2186
PDF
Jie Liu, Shihua Zhou, Shijie Wang
p. 2187-2198
PDF
Hongxiang Jiang, Changlong Du, Songyong Liu, Lin Fu, Youhong Tang, Li Ping Wang
p. 2199-2211
PDF
Nader Mohammadi, Mehrdad Nasirshoaibi
p. 2212-2228
PDF
Gang Zhao, Qiang Chen, YingJun Wang
p. 2229-2235
PDF
Zhengminqing Li, Rupeng Zhu
p. 2236-2246
PDF
Algirdas Jasinskas, Egidijus Šarauskis, Rolandas Domeika, Gintas Viselga, Vytautas Kučinskas, Edvardas Vaiciukevičius
p. 2247-2259
PDF
Qing-you Liu, Yang Tang, De-gui Wang, Chen Xie
p. 2260-2271
PDF
Łukasz Breńkacz
p. 2272-2282
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Eduardo Rubio, Guillermo Ramírez
p. 2283-2290
PDF
Jingjun Gu, Dishan Huang, Pin Liu, Ming Li
p. 2291-2301
PDF
Zhigang Chu, Guoli Ping, Yang Yang, Linbang Shen
p. 2302-2313
PDF
Tai-Ping Chang
p. 2314-2321
PDF
Denghongao Xiao, Yong Gao, Dongliang Quan, Xiahong Zhou, Zongkai Tong, Xiandong Liu, Tian He
p. 2322-2337
PDF
Zhiling Wang, Shenfang Yuan, Lei Qiu, Bin Liu
p. 2338-2349
PDF
Hongli Zhang, Jicheng Liu, Erping Zhou, Dong Li, Bo Wang, Kunju Shi
p. 2350-2368
PDF
Bo Chen, Ning Liu, Guolai Yang
p. 2369-2378
PDF
Zhiqiang Chen, Chuan Li, René-Vinicio Sánchez
p. 2379-2392
PDF
Jie Huang, Jian Tang, Meijun Zhang, Xiaoming Zhang, Tao Han
p. 2393-2409
PDF
Vibration generation and control
Meng-Shiun Tsai, Yann-Shuoh Sun
p. 2410-2421
PDF
Seismic engineering
Xuhui He, Biao Wei, Yunfeng Zou, Dongyang Hu, Daniel G. Linzell
p. 2422-2432
PDF
Huabing Zhao, Yuan Long, Chong Ji, Xinghua Li, Mingshou Zhong
p. 2433-2443
PDF
Hossein Pahlavan, Mohsenali Shaianfar, Gholamreza Ghodrati Amiri, Milad Pahlavan
p. 2444-2454
PDF
Tie-cheng Wang, Qing-wei Chen, Hai-long Zhao, Lei Zhang
p. 2455-2470
PDF
Heecheul Kim, Young Hak Lee, Haeun Park, Dae-Jin Kim, Jung Woo Park, Jin Young Park
p. 2471-2479
PDF
Chiung Shiann Huang, Liane Jye Chen, Shih Lin Hung, Chun Ting Ding, Wei Chih Su
p. 2480-2490
PDF
Modal analysis
Botong Li, Longlei Dong, Liangliang Zhu, Xi Chen
p. 2491-2502
PDF
Dongqiang Wang, Chengjun Wu
p. 2503-2520
PDF
Vibration in transportation engineering
Di Yu, Xiansheng Li, Hongfei Liu, Yuanyuan Ren, Jianghui Dong, Liping Wang
p. 2521-2534
PDF
Yit-Jin Chen, Chi-Jim Chen, Yi-Jiun Shen
p. 2535-2546
PDF
Jing-xiao Zhang, Hui Li
p. 2547-2558
PDF
Ju Oh, Changwan Jang, Jin Ho Kim
p. 2559-2571
PDF
Flow induced structural vibrations
JiYang Fu, Yun Gao, JiuRong Wu, An Xu
p. 2572-2590
PDF
Huiqun Yuan, Wenjun Yang, Tianyu Zhao, Mingxuan Liang
p. 2591-2608
PDF
An Xu, Zhuangning Xie, Ming Gu, Jiurong Wu
p. 2609-2623
PDF
Xuemei Huang, Lei’an Zhang, Guangming Yuan, Na Wang
p. 2624-2632
PDF
Hongxin Zhang, Kanghong Duan
p. 2633-2644
PDF
Yixiong Liu, Dazhong Lao, Ce Yang
p. 2645-2654
PDF
P. Y. Zhang, Y. H. Guo, H. Y. Ding, K. P. Xiong, Y. F. Yang
p. 2655-2668
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Shiyou Wu, Zhenghuan Xia, Kai Tan, Jie Chen, Shengwei Meng, Guangyou Fang, Hejun Yin
p. 2669-2680
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Pan Fang, Yongjun Hou, Yanghai Nan, Le Yu
p. 2681-2695
PDF
Shaofang Wen, Yongjun Shen, Xianghong Li, Shaopu Yang, Haijun Xing
p. 2696-2709
PDF
A. Nikkar, H. Jodeiri, Sh. Ahari Abesh Ahmad, H. Tariverdian
p. 2710-2717
PDF
Daogao Wei, Weiwei Zhu, Bo Wang, Qian Ma, Zuheng Kang
p. 2718-2732
PDF
Oscillations in electrical engineering
Chao Chen, Long Zhang, Yun Zhou, Xing Zheng, Jianghui Dong
p. 2733-2741
PDF
p. 2742-2742
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica